فارسي

پاريس – قطعنامه نمايندگان 43انجمن جوانان ايراني

ايران، تغيير رژيم، تأمين امنيت براي ساكنان كمپ ليبرتي
23 فروردين 1393

در روز 23 فروردين ( 12آوريل) نمايندگان 43انجمن جوانان ايراني (از كشورهاي سراسر اروپا، آمريكا و استراليا...) در يك گردهمايي بزرگ در حضور خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت و شماري از شخصيتهاي برجسته بين المللي از آمريكا و اروپا شركت كردند،

در اين جلسه كه در سومين سالگرد حملة جنايتكارانه 8 اوريل 2011 دولت دست‌نشاندة رژيم ايران در عراق به اشرف برگزار شد، شركت‌كنندگان ياد مجاهدان قهرماني را كه در حماسة فروغ اشرف جان خود را فداي آزادي ايران كردند، گرامي داشتند.

نمايندگان انجمنهاي شركت كننده در سخنراني‌هاي خود در اين كنوانسيون براين نكات تأكيد كردند:

1. همزمان با سومين سالروز قتل عام 19 فروردين 1390 در اشرف با گراميداشت ياد شهيدان بزرگي همچون صبا هفت برادران، آسيه رخشاني، نسترن عظيمي، مهديه مددزاده، اكبرمددزاده ،فائزه رجبي، زهير ذاكري، مسعود حاجي لويي، بهمن عتيقي، ، مرتضي بهشتي،. غلام طلغري، حميد زماني ، در پيشگاه ملت ايران عهد مي بنديم كه با تمام توش و توان به حمايت و دفاع از مجاهدان ليبرتي قيام كنيم و در راه تحقق آرمانهاي سازمان مجاهدين خلق ايران، آرمان آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي ، گام برداريم. ما همزبان با صباي شهيد اعلام ميكنيم براي آزادي ايران، «تا آخرش مي ايستيم».

2. 10 ماه بعد از نمايش انتخابات رژيم، به‌خوبي اثبات شد كه آخوند روحاني بخشي از حاكميت همين رژيم است و مأموريتي جز تلاش براي حفظ آن ندارد. در اين مدت تعداد اعدام‌ها از 700 نفر گذشت و اعدام كساني كه هنگام دستگيري كمتر از 18 سال سن داشتند، شدت يافت. تبعيض و سركوب زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي افزايش يافت. سانسور و محدوديت در فضاي مجزاي شدت پيدا كرد؛ و رژيم با تمام قوا تلاش كرد جوانان را از امكان تبادل آزاد اطلاعات و آزادي بيان در فضاي اينترنت محروم كند.

3. واكنش‌هاي وحشت‌زدة رژيم آخوندي به قطعنامة اخير پارلمان اروپا عليه نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي در ايران، همان‌طور كه خانم رجوي در پارلمان اروپا تصريح كرد، نشان داد: « حقوق بشر پاشنه آشيل اين رژيم است و جام زهر حقوق بشر برايش صدبار خطرناك تر از جام زهر اتمي است لذا همه باندهاي رژيم در اعدام و شكنجه و كشتار وحدت نظر و منافع دارند».

4. حملات جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي به خوبي اثبات كرد، همان قدر كه مجاهدان اشرفي منشأ انگيزه و الهام جوانان ايرانند، براي رژيم آخوندي منشأ ترس و زوال محتوم آن هستند.11 سال پايداري مجاهدين در اشرف و ليبرتي به رغم قتل عامهاي وحشيانه و محاصره ضدانساني و محروميت از پايه‌يي ترين حقوق و نيازهاي اوليه كه به خواست رژيم ايران اعمال مي شود، اشرف و اكنون ليبرتي را به كانون ايستادگي و مبارزه براي آزادي تبديل كرده است.
ما از اشرفيها آموخته ايم كه براي جارو كردن آخوندهاي جاني از ايران راه چاره نه ترويج بيدردي و «ايديولوژي بي هزينه گي» بلكه پرداخت بها است و براي هموار كردن مسير آزادي از پرداخت هيچ قيمتي نبايد فروگذار كرد.

5. پيوستن جوانان به مجاهدين و حمايت از آنها خط قرمز خدشه ناپذير رژيم آخوندي است. انتشار صدها كتاب و دهها فيلم عليه مجاهدين، يعني «گروهكي» كه رژيم تا كنون هزاران بار خبر نابودي آنها را داده به همين دليل صورت مي گيرد ،اما اين كارزار شيطان سازي تأثير معكوس داشته است؛ جوانان ايران كه به‌خوبي مي‌دانند تنها جرم مجاهدين و رهبر آرماني آنها مسعود رجوي، ايستادگي بر سر آرمان آزادي است، بيشتر و فعال‌تر از پيش به حمايت از آنان برخاسته‌اند.

6. ما رو در روي ديكتاتوري ديني حاكم از اپوزيسيون سازمانيافته مردم ايران و رييس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي حمايت مي كنيم. از آنجا كه رژيم آخوندي هيچ‌گونه ظرفيت تغيير ندارد، راه برون‌رفت ايران از بحران كنوني، تغيير اين رژيم است؛ ما در اين راستا حمايت خود را از برنامة 10 ماده‌يي خانم رجوي، اعلام مي‌داريم.

7. ما با يادآوري تعهدات دولت آمريكا، اتحادية اروپا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، مصرانه خواهان برآورده‌شدن اين خواسته‌ها هستيم: تأمين حداقل الزام‌هاي امنيتي ليبرتي، شامل بازگرداندن 17500 تي‌وال، انتقال كلاه‌خودها، جليقه‌هاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي ساكنان از اشرف به ليبرتي، بزرگ‌كردن مساحت كمپ، اجازة ساختمان‌سازي براي بيماران، معلولان و مجروحان، استقرار دائمي ناظران و يك تيم كلاه‌آبي ملل متحد در ليبرتي.

8. ما همچنين خواهان آزادي بلادرنگ 7 گروگان اشرفي، انجام يك تحقيقات مستقل در مورد قتل عام اول شهريور توسط ملل متحد و سپردن مسئؤلان جنايت به دادگاه بين المللي هستيم.

9. در مقابل پروژة رژيم براي توليد بمب اتمي، ما خواستار اتخاذ يك موضع قاطع بين‌المللي هستيم. زيرا، هرچند رژيم ايران به‌دليل تحريم‌ها و انواع بحران‌هايش وادار به يك گام عقب‌نشيني شده، اما هم‌چنان و هر لحظه تلاش مي‌كند طرح‌هاي شوم خودش را ادامه بدهد. تنها راه چاره، مجبور كردن رژيم به پذيرش پروتكل الحاقي و اجراي همة قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است.

10. جنگ‌افروزي‌ها و صدور تروريسم رژيم، منطقة خاورميانه را به يك بشكة باروت تبديل كرده است. مردم بي‌دفاع سوريه، به‌ويژه زنان و كودكان بي‌گناه در آتش اين جنگ‌افروزي به وحشيانه‌ترين شيوه‌ها به خاك و خون كشيده مي‌شوند. هم‌زمان نيروي تروريستي قدس براي تكميل طرح اشغال عراق، هر روز با عمليات تروريستي در سراسر اين كشور، از مردم آن قرباني مي‌گيرد. جامعة جهاني بايبد اين رژيم را طرد كند، كرسي ايران در ملل متحد بايد به مقاومت ايران سپرده شود كه آلترناتيو دمكراتيك اين رژيم مي‌باشد. وظيفة جامعة بين‌المللي اين است كه به‌جاي سكوت و بي‌عملي در قبال اين رژيم قرون وسطايي، بلادرنگ در كنار مردم ايران و خواستة مشروع آنها براي سرنگوني رژيم قرار گيرد.

جوامع جوانان ايراني -پاريس -12 آوريل 2014